Startseite

Trachtentanzgruppe Nadesch e.V.

Geaden Doach am en Stampel Pali

„Här Doktor, mat mir stëmmt eppes nët“
beschwéiert sech den 92 Joer alen Här Meyer beim Psychiater.

„Ech lafen andauernd de jonke Meedercher no.“ –
„Mä dat ass dach ganz normal Här Meyer“ berouecht den Dokter ën.
„Jo, ech ka mech awer nët erënneren virwat.“