Startseite

Trachtentanzgruppe Nadesch e.V.

Geaden Doach am en Stampel Pali

Getëischt

Af er Drëiw-Juecht wor‘t passiert,
und jed Jäjer, die et hirt,
griff sich un‘t Hieft und wor erscheddert,
‘si datt e wä en Pappel deddert.

Wor et dänn net abeschrëiwlich
und fir jeden abegrëiflich,
datt der Notarius Fuss ous Bussd
schär senge biëste Frängd erschuss?

Cha, der ålt Buser Räckter Schunn
kåm nooch iest mät em bloen Uuģ dervun.
Dett erschin äm sälwst besangder,
dänn datt hie liëwt, wor jo e Wangder.

Der Vierstånd vum Medwescher Juechtverien
erschin uch glech an der Gemien,
äm de Fall ze angdersäcken
und de Schäldijjen ze entdäcken.

Hie wor nemmel gat ä Bussd ukunn,
less hie schin de Notarius kunn.
„Härr Fuss, ech mosst Sä hiër bemähn,
ech mess wässen, wat geschähn!

Dersängt aas Juechtverien hä bestiht,
dersängt em af de Juecht hä giht,
äs deses näckest nooch pasiert,
et äs jo gruedza anerhirt!

Wä kangde Sä sich norr entschlessen,
af Äre gade Frängd ze schessen??“ –
„Wä? Hire Se, ech hatt diën Ålden
iefach fir e Rih gehålden!“ –

„Dett äs, datt et zem Hemmel krëischt!
Sä hadden alsi sich getëischt?
Und wonni märkte Sä’t, Härr Fuss?“ –
„Ech märkt et, wä det Rih zeräckschuss!“

Karl Gustav Reich